Kinderbeschermingsmaatregel

Op 1 januari is de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in werking getreden. Hiermee staat het belang van het kind meer centraal. De belangrijkste veranderingen voor pleegzorg zijn: Ondertoezichtstelling – Geschillen over de uitvoering van de ondertoezichtstelling kunnen aan de kinderrechter worden voorgelegd. – Gedeeltelijke overdracht van het ouderlijk gezag in het kader...

Tags: ,
lees meer

Jeugdwet per 1 januari 2015

Op 1 januari treden de Jeugdwet en de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in werking. Deze wetten zorgen voor ingrijpende wijzigingen voor de rechts­positie van het (pleeg)kind en de (pleeg)ouders. Waar de Wet herziening kinderbeschermingsmaat­regelen het belang van het kind meer centraal wil stellen, brengt de Jeugdwet vanwege de decentralisatie naar de gemeente – en de daarmee...

Tags: ,
lees meer

Kindermishandeling juridisch bekeken

Het begrip kindermishandeling is in de wet ruim omschreven. Kinder­mishandeling komt immers, helaas, in allerlei vormen voor. In de jeugdwet die per 1 januari 2015 in werking treedt, is kindermishandeling als volgt omschreven: ‘Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere per­sonen ten opzichte van...

Tags: ,
lees meer

Beëindiging van de pleegzorgplaatsing

Het komt vaak voor dat de plaatsing van het pleegkind wordt beëindigd. Het kind gaat weer naar huis, naar een ander (perspectiefbiedend) pleeggezin of naar een instelling. In het meest gunstige geval staan alle betrokkenen achter de beëindiging van de plaatsing. Gaat het om een thuisplaatsing, dan staan de betreffende ouder(s) hier in ieder geval achter. Uitgangspunt moet zijn dat het pleegkind...

Tags: ,
lees meer

Omgang met het pleegkind

Iedereen die met een (pleeg)kind in een zodanige betrekking staat of heeft gestaan dat er sprake is van ‘family-life’ (artikel 8 EVRM), heeft recht op regelmatige omgang of contact met het (pleeg)kind. Het maakt daarbij niet uit of die band is gebaseerd op biologisch en/of juridisch ouderschap of op een andere relatie, bijvoorbeeld pleegouder- of grootouderschap. Er moet sprake zijn (geweest)...

Tags: ,
lees meer

Gezamenlijke pleegoudervoogdij

Per 1 juli 2013 is de wet Verbetering positie pleegouders in werking ge­treden. Een belangrijke verandering is dat pleegouders die gezamenlijk de voogdij over hun pleegkind uit­oefenen niet langer onderhoudsplichtig zijn. Dit betekent concreet dat pleegouders die na deze datum gezamenlijk de voogdij over hun pleegkind uitoefenen de pleegvergoeding en begeleiding kunnen behouden. Een verbetering...

Tags: ,
lees meer