Regeling pleegzorg

Per 1 juli 2013 is de nieuwe Regeling Pleegzorg in werking getreden(1). In deze Regeling zijn de regels vastgelegd ten aanzien van de pleegzorgcontracten en de informatievoorziening aan pleeg­ouders. De Regeling Pleegzorg is aangepast in verband met wetswijzigingen ter verbetering positie pleegouders per 1 juli 2013.(2) De huidige pleegzorgcontracten moeten uiterlijk 1 november 2013 aan de...

Tags:,
lees meer

Voorschriften pleegouderschap

In de wet op de jeugdzorg worden de volgende eisen gesteld aan pleeg­ouderschap: 1. De pleegouder is minimaal 21 jaar oud. 2. De pleegouder mag niet namens de betreffende pleegzorginstel­ling zelf pleegouderbegeleiding bieden. 3. De pleegouder heeft met goed gevolg een voorbereidings- en selectietraject van de pleegzorginstelling afgerond. 4. De pleegouder beschikt over een Verklaring van Geen...

Tags:,
lees meer

Verbetering positie pleegouders

Per 1 juli 2013 treedt de wetswijziging van (onder andere) de Wet op de jeugdzorg in, ter verbetering van de positie van pleeg­ouders. Het gaat om de volgende veranderingen: Het voogdijplan of het gezinsvoogd­plan van Bureau Jeugdzorg kan alleen worden vastgesteld na overleg met de pleegouders. Dit betekent dat de pleegouders (beter) op de hoogte zullen zijn van de koers die Bureau Jeugdzorg...

Tags:,
lees meer

Laagdrempelige rechtsingang vervalt

Besluiten over het pleegzorg­contract zijn niet langer op grond van de Algemene wet bestuursrecht toetsbaar Tot voorkort konden pleegouders die het niet eens waren met het niet verlengen of het beëindigen van het pleegzorgcontract bezwaar aantekenen bij de zorgaanbieder pleegzorg. Pleegzorg moest dan op grond van het bezwaarschrift een her­overweging maken van het besluit. Indien de...

Tags:,
lees meer

Pleegzorg in historisch perspectief

Pleegzorg als alternatief voor de zorg door ouders gaat terug tot begin 1900. Pas ruim vijftig jaar later wordt pleegzorg in wetgeving vastgelegd: in 1953 treedt de pleegkinderenwet in werking. Deze wet is met name bedoeld als controle op de plaatsing van het kind in het pleeggezin. Op deze controle wordt aangedrongen na de Tweede Wereldoorlog, omdat het aantal plaatsingen van kinderen in een...

Tags:,
lees meer

Pleegkind in internationaal perpectief

Als het om pleegzorg gaat in internationaal perspectief, dan zijn met name twee verdragen van belang: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Het EVRM bevat waarborgen om de burger tegen de staat te beschermen. Het IVRK is een van de fundamentele mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties (VN). Voor het...

Tags:,
lees meer