De bijzondere curator

Wanneer er een belangrijk belangen­conflict is tussen het (pleeg)kind en de gezaghebbende ouder(s) of voogd, kan de rechter een bijzondere curator benoemen. Het gaat dan om strijdige belangen over de verzorging en opvoeding van het kind of zijn vermogen. Deze curator is onafhankelijk van betrokkenen en behartigt de belangen van het kind. Een voorbeeld Bureau Jeugdzorg besluit om in te zetten op...

Tags: ,
lees meer

De (nieuwe) pleegzorgcontracten

In de vorige Mobiel heb ik over de nieuwe Regeling Pleegzorg geschreven die per 1 juli 2013 in werking is getreden. In de nieuwe Regeling zijn de vereisten voor het pleegzorgcontract opgenomen. In de praktijk blijkt onduidelijkheid te bestaan over de (invulling van de) pleegzorgcontracten. Zo zijn er verschillende pleegzorgcontracten in omloop die inhoudelijk van elkaar verschillen, wordt er...

Tags: ,
lees meer

Regeling pleegzorg

Per 1 juli 2013 is de nieuwe Regeling Pleegzorg in werking getreden(1). In deze Regeling zijn de regels vastgelegd ten aanzien van de pleegzorgcontracten en de informatievoorziening aan pleeg­ouders. De Regeling Pleegzorg is aangepast in verband met wetswijzigingen ter verbetering positie pleegouders per 1 juli 2013.(2) De huidige pleegzorgcontracten moeten uiterlijk 1 november 2013 aan de...

Tags: ,
lees meer

Voorschriften pleegouderschap

In de wet op de jeugdzorg worden de volgende eisen gesteld aan pleeg­ouderschap: 1. De pleegouder is minimaal 21 jaar oud. 2. De pleegouder mag niet namens de betreffende pleegzorginstel­ling zelf pleegouderbegeleiding bieden. 3. De pleegouder heeft met goed gevolg een voorbereidings- en selectietraject van de pleegzorginstelling afgerond. 4. De pleegouder beschikt over een Verklaring van Geen...

Tags: ,
lees meer

Verbetering positie pleegouders

Per 1 juli 2013 treedt de wetswijziging van (onder andere) de Wet op de jeugdzorg in, ter verbetering van de positie van pleeg­ouders. Het gaat om de volgende veranderingen: Het voogdijplan of het gezinsvoogd­plan van Bureau Jeugdzorg kan alleen worden vastgesteld na overleg met de pleegouders. Dit betekent dat de pleegouders (beter) op de hoogte zullen zijn van de koers die Bureau Jeugdzorg...

Tags: ,
lees meer

Laagdrempelige rechtsingang vervalt

Besluiten over het pleegzorg­contract zijn niet langer op grond van de Algemene wet bestuursrecht toetsbaar Tot voorkort konden pleegouders die het niet eens waren met het niet verlengen of het beëindigen van het pleegzorgcontract bezwaar aantekenen bij de zorgaanbieder pleegzorg. Pleegzorg moest dan op grond van het bezwaarschrift een her­overweging maken van het besluit. Indien de...

Tags: ,
lees meer