Laagdrempelige rechtsingang vervalt

Besluiten over het pleegzorg­contract zijn niet langer op grond van de Algemene wet bestuursrecht toetsbaar Tot voorkort konden pleegouders die het niet eens waren met het niet verlengen of het beëindigen van het pleegzorgcontract bezwaar aantekenen bij de zorgaanbieder pleegzorg. Pleegzorg moest dan op grond van het bezwaarschrift een her­overweging maken van het besluit. Indien de...

Tags:,
lees meer

Pleegzorg in historisch perspectief

Pleegzorg als alternatief voor de zorg door ouders gaat terug tot begin 1900. Pas ruim vijftig jaar later wordt pleegzorg in wetgeving vastgelegd: in 1953 treedt de pleegkinderenwet in werking. Deze wet is met name bedoeld als controle op de plaatsing van het kind in het pleeggezin. Op deze controle wordt aangedrongen na de Tweede Wereldoorlog, omdat het aantal plaatsingen van kinderen in een...

Tags:,
lees meer

Pleegkind in internationaal perpectief

Als het om pleegzorg gaat in internationaal perspectief, dan zijn met name twee verdragen van belang: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Het EVRM bevat waarborgen om de burger tegen de staat te beschermen. Het IVRK is een van de fundamentele mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties (VN). Voor het...

Tags:,
lees meer

De mening van pleegouders

Het pleegkind wordt omgeven door verschillende volwassenen die ondersteuning bieden. Vooral als er sprake is van gedwongen hulpverlening (ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel). De visie over wat het beste is voor het pleegkind kan dan ook gemakkelijk uiteenlopen. Het belang van het kind is geen toverformule, maar moet concreet gemaakt worden. Is het bijvoorbeeld in het belang van het...

Tags:,
lees meer

Beschermingsmaatregelen 18+

De kinderbeschermingsmaatregelen, de (voorlopige) ondertoezichtstelling en de (tijdelijke of voorlopige) voogdij kunnen worden uitgesproken over minderjarigen. Dit betekent dat deze maatregelen kunnen worden genomen tot het achttiende levensjaar. Echter ook (jong)volwassenen kunnen (gedwongen) bescherming nodig hebben. Namelijk wanneer iemand niet (geheel) in staat is om de eigen belangen goed te...

Tags:,
lees meer

Family live

Iedereen die met het kind in een zodanige persoonlijke betrekking staat of heeft gestaan dat gesproken kan worden van family life, in de zin van artikel 8 van het Euro¬pees Verdrag voor de Rechten van de Mens, kan zich op dit recht beroepen(1). Het recht op family life wordt namelijk beschermd. Family life kan bestaan omdat er sprake is van een bloedband, een juridische band, verzorging van het...

Tags:,
lees meer