Naar de zitting?

Is het aan te bevelen om als pleegouder naar de zitting van uw pleegkind te gaan? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, want het hangt meestal af van de omstandigheden. Vaak wordt gesteld dat het verstandiger is om ‘buiten de strijd’ met de ouders te blijven. Naar mijn mening hoeft dit geen argument te zijn om niet naar de zitting te gaan. Hieronder zal ik uiteenzetten waarom. U hoeft...

Tags:,
lees meer

Wijziging van wetgeving (2)

In oktober 2010 is een wetsvoorstel ingediend ter verbetering van de rechtspositie van pleegouders: het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg. Het wetsvoorstel bevat onder andere de volgende punten: Hulpverleningsplannen kunnen alleen na overleg met pleegouders worden vastgesteld Het voogdijplan of het gezinsvoogdplan van Bureau Jeugdzorg kan alleen worden vastgesteld na overleg...

Tags:,
lees meer

Wijziging van wetgeving (1)

  In Mobiel 5 2006 en 2 2010 is in deze rubriek geschreven over het advies en het wetsvoorstel tot herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen. Inmiddels zijn een aantal wijzigingen in het wetsvoorstel (amendementen) opgenomen. Hieronder vindt u de laatste stand van zaken met betrekking tot de belangrijkste wijzigingen voor pleegzorg. 1. Indien een minderjarige met een machtiging uithuis is...

Tags:,
lees meer

Pleegoudervoogdij (2)

In de vorige Mobiel (nummer 1) heb ik uiteengezet wat de pleegoudervoogdijregeling inhoudt. In de praktijk blijkt dat deze regeling verschillende knelpunten oplevert op het gebied van financiering en onderhoudsverplichting, bij problemen in het pleeggezin en bij indicatie. Verschil in financiering Er is verschil in financiering van een pleegkind dat onder voogdij staat van Bureau Jeugdzorg en...

Tags:,
lees meer

Pleegoudervoogdij (1)

In Mobiel nummer 2, 2010, schreef ik over het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen (32015). De inschatting is dat de wet, op zijn vroegst, op 1 januari 2012 zal worden ingevoerd. In dit nummer kunt u lezen wat de pleegoudervoogdijregeling inhoudt. In het volgende nummer ga ik in op knelpunten in de praktijk. Een van de doelen van de nieuwe wet is een betere afstemming tussen de...

Tags:,
lees meer

Blokkaderecht in de praktijk

In deze rubriek is vaker aandacht besteed aan het blokkaderecht. In de praktijk blijkt dat hierover nogal wat misverstanden bestaan. Het blokkaderecht geldt voor pleegouders die een jaar (1) of langer voor hun pleegkind hebben gezorgd in het kader van voogdij of een vrijwillige plaatsing. Het blokkaderecht geldt dus niet in het kader van de OTS (2). Het blokkaderecht kan worden ingeroepen als de...

Tags:,
lees meer