Met het pleegkind op vakantie

Frits is 8 jaar, staat onder toezicht van de gecertificeerde instelling en woont sinds een klein jaar in een pleeggezin. Zijn moeder heeft het (eenhoofdige) gezag over Frits. Frits draait mee met alle normale gezinsactiviteiten. Ieder jaar gaat het gezin op vakantie naar het buitenland. Het voorjaar breekt aan. Wat moeten de pleegouders doen zodat Frits mee kan op vakantie? Paspoort In ieder...

Tags: ,
lees meer

Samenwerkingsproblemen

In pleegzorg moeten de betrokken partijen met soms tegengestelde belangen toch samenwerken rond het kind. Dit kan leiden tot spanningen en conflicten. Deze worden er vaak niet minder op als partijen hun ‘recht gaan halen’, bijvoorbeeld door een juridische procedure te starten. Behalve in situaties waarbij een procedure bij de rechter onvermijdelijk is, is het aan te raden een verschil van mening...

Tags: ,
lees meer

Herstel van het ouderlijke gezag

Als pleegouders de voogdij hebben verkregen omdat het gezag van de ouders (lees ouders of ouder) is beëindigd, kan het gezag van de ouders worden hersteld. De ouders kunnen hiervoor een verzoek tot herstel van het ouderlijk gezag indienen bij de rechter. Lang niet alle pleegouder­voogden zijn hiervan op de hoogte. Ter geruststelling: een ver­zoek tot herstel van het gezag door de ouders wordt...

Tags: ,
lees meer

Naar de rechtbank

Vraag van pleegvader Fred: “Onze pleegzoon Justin (3 jaar) staat onder toezicht en woont ruim een jaar bij ons. Zijn moeder wil graag weer voor hem zorgen. Wij hebben onze twijfels of haar persoonlijke situatie voldoende is verbeterd om weer voor Justin te kunnen zorgen. De machtiging tot uithuisplaatsing duurt nog vier maanden. De gezinsvoogd  is niet duidelijk over de koers. Hierdoor blijven...

Tags: ,
lees meer

Plaatsing in vrijwillig kader

Kevin (6) en Soraya (5) wonen ruim vier jaar bij hun pleegouders Jeanette en Simon. Daarvoor woonden ze in een crisispleeg­gezin. Reeds jarenlang is er een ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing. De gecertificeerde in­stel­ling heeft de Raad voor de Kinderbescherming verzocht onder­zoek te doen naar de mogelijkheid tot gezagsbeëindiging. Volgens de instelling is er geen perspectief op...

Tags: ,
lees meer

Het meerderjarige pleegkind

Vraag van pleegmoeder Mariëlle: “Onze pleegzoon Diego wordt volgend jaar achttien, maar naar mijn idee is hij nog lang niet volwassen. Zijn voogd heeft ook haar twijfels. Diego woont al zeven jaar bij ons. Hij ziet er erg tegenop om helemaal voor zichzelf te zorgen. Wat gaat er op zijn achttiende allemaal veranderen op juridisch vlak? Kan hij nog bij ons blijven wonen en wat zijn de...

Tags: ,
lees meer