Herstel van het ouderlijke gezag

Als pleegouders de voogdij hebben verkregen omdat het gezag van de ouders (lees ouders of ouder) is beëindigd, kan het gezag van de ouders worden hersteld. De ouders kunnen hiervoor een verzoek tot herstel van het ouderlijk gezag indienen bij de rechter. Lang niet alle pleegouder­voogden zijn hiervan op de hoogte. Ter geruststelling: een ver­zoek tot herstel van het gezag door de ouders wordt...

Tags: ,
lees meer

Naar de rechtbank

Vraag van pleegvader Fred: “Onze pleegzoon Justin (3 jaar) staat onder toezicht en woont ruim een jaar bij ons. Zijn moeder wil graag weer voor hem zorgen. Wij hebben onze twijfels of haar persoonlijke situatie voldoende is verbeterd om weer voor Justin te kunnen zorgen. De machtiging tot uithuisplaatsing duurt nog vier maanden. De gezinsvoogd  is niet duidelijk over de koers. Hierdoor blijven...

Tags: ,
lees meer

Plaatsing in vrijwillig kader

Kevin (6) en Soraya (5) wonen ruim vier jaar bij hun pleegouders Jeanette en Simon. Daarvoor woonden ze in een crisispleeg­gezin. Reeds jarenlang is er een ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing. De gecertificeerde in­stel­ling heeft de Raad voor de Kinderbescherming verzocht onder­zoek te doen naar de mogelijkheid tot gezagsbeëindiging. Volgens de instelling is er geen perspectief op...

Tags: ,
lees meer

Het meerderjarige pleegkind

Vraag van pleegmoeder Mariëlle: “Onze pleegzoon Diego wordt volgend jaar achttien, maar naar mijn idee is hij nog lang niet volwassen. Zijn voogd heeft ook haar twijfels. Diego woont al zeven jaar bij ons. Hij ziet er erg tegenop om helemaal voor zichzelf te zorgen. Wat gaat er op zijn achttiende allemaal veranderen op juridisch vlak? Kan hij nog bij ons blijven wonen en wat zijn de...

Tags: ,
lees meer

Privacy van pleegouders

De hoofdregel voor privacy is dat er geen gegevens van pleegouders mogen worden verstrekt zonder hun toestemming. De gecertificeerde instelling en de pleegzorgzorgaanbieder moeten dus altijd eerst uw toestemming verkrijgen voordat ze informatie over u aan anderen geven. Hetzelfde geldt voor de ouder(s) van het pleegkind: de ouder moet eerst toestemming geven voordat zijn informatie wordt...

Tags: ,
lees meer

Ondertoezichtstelling of gezagsbeëindiging?

De ondertoezichtstelling (OTS) en machtiging uithuisplaatsing (pleegzorg) zijn bedoeld voor een ‘korte’ periode van verzorging en opvoeding. Het ouderlijk gezag blijft intact, maar wordt beperkt. Toch kunnen de ondertoezichtstelling en de machtiging uithuisplaatsing (pleegzorg) jaarlijks worden verlengd. In de praktijk kan dat jaren doorgaan. Dat kan lastig zijn, want voor allerlei zaken is...

Tags: ,
lees meer