Omgang met het pleegkind

Iedereen die met een (pleeg)kind in een zodanige betrekking staat of heeft gestaan dat er sprake is van ‘family-life’ (artikel 8 EVRM), heeft recht op regelmatige omgang of contact met het (pleeg)kind. Het maakt daarbij niet uit of die band is gebaseerd op biologisch en/of juridisch ouderschap of op een andere relatie, bijvoorbeeld pleegouder- of grootouderschap. Er moet sprake zijn (geweest)...

Tags:,
lees meer

Gezamenlijke pleegoudervoogdij

Per 1 juli 2013 is de wet Verbetering positie pleegouders in werking ge­treden. Een belangrijke verandering is dat pleegouders die gezamenlijk de voogdij over hun pleegkind uit­oefenen niet langer onderhoudsplichtig zijn. Dit betekent concreet dat pleegouders die na deze datum gezamenlijk de voogdij over hun pleegkind uitoefenen de pleegvergoeding en begeleiding kunnen behouden. Een verbetering...

Tags:,
lees meer

De bijzondere curator

Wanneer er een belangrijk belangen­conflict is tussen het (pleeg)kind en de gezaghebbende ouder(s) of voogd, kan de rechter een bijzondere curator benoemen. Het gaat dan om strijdige belangen over de verzorging en opvoeding van het kind of zijn vermogen. Deze curator is onafhankelijk van betrokkenen en behartigt de belangen van het kind. Een voorbeeld Bureau Jeugdzorg besluit om in te zetten op...

Tags:,
lees meer

De (nieuwe) pleegzorgcontracten

In de vorige Mobiel heb ik over de nieuwe Regeling Pleegzorg geschreven die per 1 juli 2013 in werking is getreden. In de nieuwe Regeling zijn de vereisten voor het pleegzorgcontract opgenomen. In de praktijk blijkt onduidelijkheid te bestaan over de (invulling van de) pleegzorgcontracten. Zo zijn er verschillende pleegzorgcontracten in omloop die inhoudelijk van elkaar verschillen, wordt er...

Tags:,
lees meer

Regeling pleegzorg

Per 1 juli 2013 is de nieuwe Regeling Pleegzorg in werking getreden(1). In deze Regeling zijn de regels vastgelegd ten aanzien van de pleegzorgcontracten en de informatievoorziening aan pleeg­ouders. De Regeling Pleegzorg is aangepast in verband met wetswijzigingen ter verbetering positie pleegouders per 1 juli 2013.(2) De huidige pleegzorgcontracten moeten uiterlijk 1 november 2013 aan de...

Tags:,
lees meer