De geschillenregeling

Op 1 januari 2015 is de wet herziening kinderbeschermingsmaat­regelen in werking getreden. Deze wetswijziging heeft gezorgd voor belangrijke wijzigingen voor de rechtspositie van het (pleeg)kind en de (pleeg)ouders. Met name als er sprake is van een pleeggezinplaatsing in het kader van de onder­toezichtstelling. De geschillen­rege­­ling is een voorbeeld van zo’n belangrijke...

Tags:,
lees meer

Vrijwillige pleeggezinplaatsing

Per 1 januari is de Jeugdwet in werking getreden. Ook zijn bij wet de kinderbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling en gezagsbeëindiging) gewijzigd. Deze wetten staan in de praktijk op gespannen voet met elkaar. De Jeugdwet bevordert de zelfredzaamheid van ouders, stuurt aan op preventie en gaat met forse bezuinigingen gepaard. Het doel van de nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen is dat...

Tags:,
lees meer

Pleegzorg en bijzondere kosten

Bijzondere kosten zijn specifieke kosten die gemaakt worden voor (pleeg)kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel (voogdij of ondertoezichtstelling) die uithuis zijn geplaatst. Situatie sinds 1 januari 2015 Pleegouders die een contract hebben met een pleegzorgaanbieder hebben recht op begeleiding en pleegvergoe­ding en in voorkomende gevallen op vergoeding van toeslagen en bijzondere kosten....

Tags:,
lees meer

Pleegzorg en bestuursrecht

Pleegouders hebben geen mogelijkheid meer om bezwaar in te dienen tegen het besluit tot beëindiging van het pleegzorgcontract. Jarenlang hebben pleegouders die het niet eens waren met het besluit tot de beëindiging van het pleegzorgcontract of het besluit om het pleegzorgcontract niet te verlengen(1), een beroep kunnen doen op het bestuursrecht. Dat wil zeggen: pleeg­ouders konden bezwaar...

Tags:,
lees meer

Kinderbeschermingsmaatregel

Op 1 januari is de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in werking getreden. Hiermee staat het belang van het kind meer centraal. De belangrijkste veranderingen voor pleegzorg zijn: Ondertoezichtstelling - Geschillen over de uitvoering van de ondertoezichtstelling kunnen aan de kinderrechter worden voorgelegd. - Gedeeltelijke overdracht van het ouderlijk gezag in het kader van de...

Tags:,
lees meer